Střelec spojuje neklid proměnlivého znamení se sebedůvěrou ohně a moudrostí Jupitera. Dává expanzívní, nespoutanou povahu.

Klíčové termíny: chápu - přeháním.

Kladné vlastnosti: nadšení, upřímnost, idealismus, štědrost, odvaha, spravedlnost, blahosklonnost, dobrodružnost, přímočarost, ušlechtilost.

Záporné vlastnosti: přehnaná důležitost, chlubivost, žvanivost, přehánění, nadměrná horlivost, neopatrnost, nedostatek mírnosti a taktu, tupost.

V této deváté etapě zvěrokruhu znamená Střelec poslední fázi podzimního cyklu. Noc už se definitivně snesla, ale na obzoru se ještě chvěje podivný přísvit, rozptýlené světlo, nějaký odraz z jiného světa, poslední stopy mrtvého Slunce. Je to proměnný (nebo dvojaký) oheň Střelce, světlo zcela vnitřní a zduchovnělé. Po milostné a pohřební slavnosti Štíra je bytost očištěná, smířená, povznesená. Střelec je vyzváním na cestu k dobrodružství, k neznámým obzorům a neohraničeným prostorům. Je to vzlet a kypící rozmach. Střelec se cítí sám sebou jen ve vzmachu, který ho táhne ven, mimo sebe sama. Svět vnímá jen tím, že ho přesahuje. Rozptyluje se, aby obsáhl věci v jejich souhrnu, aby rozšířil hranice a neustále posunoval meze. Znamení je sdruženo s IX. domem - sektorem cestování, filosofie, náboženství.

Na tomto pozadí se rýsují dva psychologické typy, na první pohled rozporné, ale paradoxně inspirované týmiž hlubokými motivy: typ buřiče a typ konformisty. V prvním případě potřeba expanze znamená zničení každé překážky či omezení. Je to podvratný dech Titánů, vyslaných dobýt Olymp a bohy. Tento nadšený vyznavač nezávislosti a husarských kousků je trochu jako kentaur, opilý prostorem a závratnými toulkami. jeho touha po svobodě nemůže připustit, aby mu realita vnucovala nějaké meze nebo hranice. Žije ve stavu permanentní revolty proti zvykům a a priori; jeho prudká velkodušnost a nepřetržitá vzplanutí ho vedou k rozsáhlým a odvážným akcím. Mobilizuje veškerou svou energii, aby neustále posunoval hranice možností, touží probádat nejnepřístupnější dálavy. Tato nenasytná povaha je obvykle obdařena obrovskou smyslnou a dionýskou silou.

Tentýž sklon k expanzi je vlastní Střelci konformistického typu, jehož bytost se rozpíná a nadouvá v emfatickém zanícení a v superlativech. Je nakloněn nejslavnostnějším formám hierarchie a poct, má rád pohodlí a uznání, žoviálně a demonstrativně září, upjatý na měšťácké hodnoty okázalosti a reprezentace.

Tyto dva typy jsou často přítomny v jedné osobě: je to veřejný činitel, vyšší úředník, hodnostář lpící na protokolu a zároveň divoce žárlivý na svou nezávislost; nebo naopak vzpurný anarchista, vzdorující každému příkazu, ale fascinovaný zavedenými autoritami.

Současně lze rozlišovat dvě formy chování podle toho, zda znamení interiorizuje svou sílu, nebo zda ji orientuje na vnější akce. Je to velké poetické a filosofické dobrodružství, vzrušené hledání poznání nebo vyhledávání nebezpečných podniků a neobyčejných rizik. Takový Střelec je kočovník, cestovatel, pirát, střemhlav se vrhá do gigantických dobrodružství a výstředních tažení, opilý exotikou a nekonečností.

Toto znamení se v podstatě stabilizuje jen tím, že se decentruje, a recentruje se jen novou nestabilizací; touží jít stále dál a obsáhnout vesmír v jeho celistvosti.